بافتنی ها(کاموا-قلاب)

اصطلاحات بافتنی

دانه : به حلقه های کوچکی که پشت سر هم روی میل انداخته می شوند دانه گفته می شود. رج : یک ردیف بافتن را یک رج می گویند که در بافتن همیشه یک رج رفت و یک رج برگشت داریم. دانه از زیر : برای بافتن یک دانه از زیر ، نخ باید پشت میل قرار بگیرد. میل سمت راست را در دانه میل سمت چپ فرو برده و از پشت نخ را از وسط دانه رد می کنیم. دانه از رو : برای بافتن یک دانه از رو نخ باید روی میل قرار بگیرد. میل سمت راست را از رو وارد دانه کرده و از رو نخ را از وسط دانه رد میکنیم. ژته : یک حلقه اضافی که در لابلای دانه ها هنگام بافتن روی میل انداخته می شود را ژته می گویند

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه