روشها و تكنیك های مهم بافت در قالی

روشها و تكنیك های بافت 
۱ـ تخت بافت: در این شیوه بافت تارهای قالی به صورت موازی وتخت و بدون هیچگونه زاویه ای در بین تارهای زیر ورود در كنار یكدیگر قرار گرفته و فاصله آنها تقریباً ۵/۱ برابر قطر نخ چله می باشد، یك گره از پشت فرش به صورت دوگره دیده می شود، فرش بافته شده به این روش نرم و دارای انعطاف زیادی است، بعد از یافتن یك رج پودی متناسب با قالی و به ضخامت متوسط از بین چله ها عبور داده می شود. 
۲_ نیم لول: در این روش فاصله بین تارهای چله به اندازه قطر نخ چله بوده و تارهای زیر و رو دارای زاویه می باشند یك گره در پشت فرش به اندازه یك گره و نیم گره دیده می شود. پودی كه در این روش استفاده می شود از دو پود به ضخامت یكسان استفاده می شود. یكی از پودها و به اصطلاح پود كلفت از زیر ضرب و پود دیگر و به اصطلاح نازك از بالای ضرب عبور داده می شود و روی گره ها با شانه خوابانده می شود. 
۳ـ لول بافت: در این شیوه بافت فاصله ای در بین تارهای قالی وجود ندارد و زاویه ای در بین تارهای زیر و رو وجود دارد در این بافته ها یك گره از پشت فرش به صورت یك گره كامل و تك دیده می شود و بین گره ها شیار وجود دارد، در این روش از دو پود یكی كلفت و دیگری نازك كه پود كلفت از زیر ضرب و پود نازك از بالای ضرب عبور داده می شود. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه