در عمل باید عشق ورزیدن

در عمل باید عشق ورزیدن,
▪ كار عشق قابل رؤیت است.
▪ ما در رشته ای به كمال می رسیم كه به آن عشق می ورزیم.
▪ بكوشیم شغل ما بر شوق ما منطبق باشد.
▪ جهان، تكبر و تنبلی را تنبیه می كند.
▪ كســـی كه زمان را نشناسد، زمان او را می بلعد.
▪ از لحظه ای سقوط می كنیم كه گمان می كنیم موفقیم.
▪ آینده ادامه گذشته نیست.
▪ هر انسانی منحصر به فرد است و می تواند در رشته ای در جهان قهرمان
باشد.
▪ زنبور عسل را با نوش او بشناسیم و معرفی كنیم، نه نیش.
▪ غیرممكن، غیرممكن است.
▪ محیط كار پویا به افراد متخصص در امور غیرممكن نیاز دارد.
▪ هیچ انسان ناسپاس خوشبختی وجود ندارد.
▪ علف هرزه گیاهی است كه خاصیت آن هنوز كشف نشده است.
▪ آفتاب به گیاهی نور می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد.
▪ تبسم خرج ندارد، اما ارج دارد.
▪ وقتی با عشق كار نمی كنیم، سازمان به اندازه حقوق ماهیانه ما ضرر می كند. اما ما به قیمت از دست دادن جوانی
▪ خلاقیت، اعتمــــادبنفس، رشد و عمر خود زیان می كنیم.
▪ همیشه بیشتر از حقوقتان كار كنید، روزی مـی رسد كه بیشتر از كارتان حقوق بگیرید.
▪ آنقدر تشویق كنید كه تشویق نشدن تنبیه باشد.
▪ اگر به شغل خود بی علاقه ایم یا دیدگاه خود را تغییر دهیم یا شغل خود را.
منبع : ماهنامه تدبیر


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه